Projektek

Az MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport egyfajta „mini-kutatóintézetként” kiemelten a magyar egyházi elit bécsi és római kapcsolatrendszerével foglalkozik.

Mindenekelőtt szervezett, távlatokban gondolkodó, professzionális magyar kutatást kíván megvalósítani a Vatikánban. Célkitűzésével a Fraknói Vilmosnak köszönhetően elindult, majd 1913–1947 között a MTA Római Történeti Bizottsága által irányított, a középkortól a 20. századig ívelő,összetett tudományos program folytatását vállalja fel. Foglalkozik a magyar–szentszéki kapcsolatok történetével, illetve arra törekszik, hogy a vatikáni levéltárak adatai hasznosuljanak a magyar historiográfiában. (Vö. CVH I/1exc.) A vatikáni kutatási program 2017-ig megvalósítani szándékozott fontosabb részelemeiről előtanulmányok formájában a CVH I/8 ad tájékoztatást.
Mind bécsi, mind római viszonylatban a modern korok mellett kiemelt szerepet kap a kora újkor kutatása. Emellett a jövőben – a konzisztoriális és kamarai anyag már elvégzett feldolgozását követően – a szentszéki iratgyűjtemények vizsgálata során mind hangsúlyosabban fog latba esni a késő-középkori fondcsoportok (szupplikációk, bulla- és brévesoroaztok) Hungaricumainak szisztematikus feltárása és publikálása.

A Kutatócsoport a magyar egyházi elitnek a Szentszékhez szorosan kötődő, hazai forrásőrző helyeken fennmaradt dokumentumait is vizsgálja. Ennek keretében bekapcsolódik a II. Vatikáni Zsinattal foglalkozó nagyszabású nemzetközi projektbe (Il Concilio Ecumenico Vaticano II alla luce degli archivi dei Padri Conciliari).
A másik, bécsi kutatási főirány (a kora újkori tematikák mellett) egyfelől Erwin Gatz monumentális vállalkozásának (Die Bischöfe des Heil. Röm. Reiches 1198–1803) folytatása: a Habsburg Monarchia püspökeinek 1804–1918-ig terjedő lexikográfiai feldolgozása magyar részről (Bischofslexikon). Másfelől – szintén széles körű nemzetközi kutatáshoz kapcsolódva – a bécsi egyházi elitképző intézet, az Augustineum (Frintaneum) növendékeinek proszopográfiáját készítjük el a püspöklexikonhoz hasonlóan német és magyar nyelven (Frintaneumslexikon).