Új vatikáni adatok Prohászka Index-ügyéről

Prohászka Ottokár és a római Sacra Congregatio Consistorialis (1911–1913) címmel tartottunk előadást 2016. április 2-án Mózessy Gergely székesfehérvári püspöki főlevéltáros felkérésre. Az előadás során a Sacra Congregazione dell'Sant Uffizio, közkeletűbb nevén a római inkvizíció után a második legtekintélyesebb római kongregáció szerepét vizsgáltuk a székesfehérvári püspökkel szembeni kúriai fellépésben. A tavalyi év során a Vatikánban hozzáférhetővé vált levéltári dokumentumok arra engednek következtetni, hogy Prohászka több művének Indexre tétele után a Római Kúriában szinte azonnal felvetődött a püspök esetleges letételének terve. Előkészítése a Konzisztoriális Kongregáció illetékességébe tartozott. A még 1913-ban is kísértő elképzelés X. Pius pontifikátusa "antimodernista" küzdelmeinek sorába illeszkedik. Megvalósítása a Szentszék által megkérdezet magyar hercegprímások, Vaszary Kolozs és Csernoch János püspöktársuk melletti kiállásának köszönhetően maradt el.
 
Az előadás tanulmányváltozata az újonnan feltárt források közreadása kíséretében hamarosan napvilágot lát. Előzetesen már itt  közöljük (és le is fordítottuk) Gaetano de Lai bíborosnak, a Konzisztoriális Kongregáció titkárának 1911. július 7-én pápai titok terhe alatt Vaszaryhoz intézett levelét. Lelőhelye: Archivio Segreto Vaticano, Archivio Concistoriale, Congregazione Concistoriale, Positiones.
 
Eminentissimo Vaszary Archiepiscopo Strigoniensi. Sub secreto S. Officii. 7 Iulii 1911
Novit quidem V. E. Rma ab Apostolica Sede nuper damnata et in librorum prohibitorum indicem relata fuisse quaedam opera a Revmo Ottocaro Prohászka, Episcopo Albae Regalensis, conscripta.
Nunc autem de mandato SSmi Dni nostri a S. Congr. Indicis exemplar horum actorum remissa sunt ad hanc S. Congregationem, ut de iis, quae eiusdem competentiam attingeret, iudicaret, et, quatenus opus sit, provideret. Sed antequam quaestio [!] ipsa [!] examini Emmorum huius S. Congr. Patruum proponam, de hac re consulendum [!] duco E. V., quippe quae peculiaria rerum adiuncta optime perspecta habet. Idcirco E. V. rogo, ut mihi significare velit, an et qua ratione, non obstante nuperrime emissa a memorato Antistite suae doctrinae retroactione, tuo iudicio oporteat magis magisque prospicere regmini ac bono dioecesis Albae Regalensis.
Quum itaque agatur de re, quae maxime urget, faveat, quaeso, V. E., quam primum fieri poterit, responsionem suam mihi dare. Suo tempore expecto etiam votum tuum circa opportunitatem vel minus concedendi titulum episcopalem abbatibus Nullius S. Martini de S. Monte Pannoniae, de quo in meis litteris diei 12 lapsi mensis. Interea [etc.]
 
Eminenciás Vaszary esztergomi érseknek. A Szent Hivatal titoktartási kötelezettsége alatt. 1911. július 7.
Főtisztelendő Eminenciád tudomással bír arról, hogy az Apostoli Szék a minap elítélte és a tiltott könyvek jegyzékére helyezte Főtisztelendő Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök néhány művét.
Most pedig Szentséges Urunk megbízásából a Szent Index Kongregáció ezen iratoknak példányát átküldte ehhez a Szent Kongregációhoz, hogy megítélje mindazon dolgokat, melyek az ő illetékességi körében tartoznak, és gondoskodjék arról, ami szükséges. Ám mielőtt ezt a kérdést e Kongregáció bíboros atyáinak vizsgálatára előterjeszteném, az ügyben tanácsosnak tartom megkérdezni Eminenciád véleményét, lévén a vonatkozó kérdések sajátosságaiban a legjobban tájékozott. Ezért kérem tehát Eminenciádat: szíveskedjék nekem indoklása kíséretében jelezni, vajon annak ellenére, hogy az említett Főpap a napokban tudatta tanai visszavonását, ítéleted szerint nem kellene-e megfelelőbben gondoskodni a székesfehérvári egyházmegye kormányzásáról és javáról?
Mivel tehát olyan ügyről van szó, mely igen sürgős, kérem Eminenciádat, amilyen hamar csak lehet, küldje le nekem válaszát. A maga idejében várom állásfoglalásodat afelől, hogy vajon alkalmas-e vagy inkább kevésbé az, hogy a pannonhalmi Szent Márton nullius apátság apátjai püspöki címet kapjanak?
Székesfehérvári Egyházmegye
Magyar Kurír
MP3