Előadások "A veszprémi püspökség a középkorban" c. konferencián

A Kutatócsoport három tagja, Nemes Gábor, Fedeles Tamás és Kanász Viktor, valamint a katolikus egyetemi társkutatócsoport vezetője, Szovák Kornél is előadást tartott A veszprémi püspökség a középkorban című konferencián a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2020. augusztus 27-én.

Fedeles Tamás előadásában az Apostoli Kamara és a veszprémi egyházmegye szerteágazó késő középkori kapcsolatait tekintette át. Elsőként a konzisztoriális javadalmak (püspöki méltóság, jelentősebb monostorok) szervíciumaival, valamint a pápa adományozási körébe tartozó kisebb prebendák (pl. káptalani stallumok, plébániák, oltárigazgatóságok) annátáival kapcsolatos főbb jellemzőket mutatta be. Ezt követően a korszak veszprémi püspökeinek kötelező ad limina látogatásairól referált, végül pedig az egyházmegye klerikusainak a Római Kúriában történő szentelési ügyeinek izgalmas kérdéskörét elemezte.

Nemes Gábor a veszprémi egyházmegyének a római Kúriával a középkorban fenntartott kapcsolatait vizsgálta meg, részletesen elemezve a kapcsolattartás különböző szintjeit (például zarándoklatok, diplomáciai küldetések, a Szentlélek-ispotályba való beiratkozás).

Kanász Viktor Nagykanizsa középkori egyházi topográfiáját vázolta fel, bemutatva a plébániatemplom, a ferences kolostor, az ispotály, a várkápolna, valamint a tőli és a Szent Miklós kápolna közép- és koraújkori történetét.

Szovák Kornél a Vatikáni Apostoli Levéltárban található középkori veszprémi egyházmegyéből származó folyamodványokat mutatta be, részletesen elemezve több eddig nem publikált supplicatiót.