Mohács és az egyháztörténet - A Vatikáni Rádió interjúja Fedeles Tamással

Az 1526-os mohácsi kataklizma közismerten a magyar történelem egyik sorsfordító eseménye, amely mind a mai napig élénken foglalkoztatja a korszakot kutató szakembereket, másrészről pedig a széles nyilvánosságot. A Mohácsnál bekövetkezett csatavesztés körülményeit, az ahhoz vezető utat és az esemény következményeit az elmúlt időszakban számos, így – egyebek mellett – politika- , had-, irodalom- és diplomáciatörténeti, régészeti, valamint geográfiai nézőpontból vizsgálták, amely kutatások a közelmúltban számos új eredménnyel gazdagították ismereteinket.

Mindazonáltal az utóbbi évek a magyar történelem e nagy horderejű eseményének teljességre törekvő feltárását célzó kutatási programjaiban egyáltalán nem kapott szerepet az egyháztörténeti megközelítés. Mindez pedig megkerülhetetlen, hiszen köztudott, hogy 1526. augusztus 29-én a magyar egyházi csapatok mellett a szentszéki segélypénzekből fizetett zsoldosok is harcoltak, továbbá az országért a magyar főpapi kar közel fele, köztük a keresztény sereg egyik fővezére, Tomori Pál kalocsai érsek, Szalkai László esztergomi érsek, Palinai György boszniai, Csaholyi Ferenc csanádi, Paksi Balázs győri, Csulai Móré Fülöp pécsi és Perényi Ferenc váradi püspök életét áldozta.

A Pécsi Tudományegyetem Egyháztörténeti Kutatóközpontjának és az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportjának munkatársai éppen e sajnálatosan elhanyagolt területet kívánják beemelni a tudományos diskurzusba, és egyúttal az érdeklődő nagyközönség figyelmét is fel szeretnék hívni az Apostoli Szentszék és a magyar egyház erőfeszítéseire a törökök elleni küzdelemben. Meggyőződésük szerint ugyanis e nélkül nem lehet teljességre törekvő sem a Mohácsról alkotott képünk, sem pedig az 1526 köré épülő nemzeti emlékezetpolitika. A Fraknói Kutatócsoport a Vatikáni Apostoli Levéltárban és Könyvtárban, valamint a római és más olaszországi gyűjteményekben a magyar történelemre vonatkozó források feltárását és feldolgozását végzi évek óta.

A két kutatóhely tagjai közül számosan a nemzetközi vatikáni kutatások elismert szakemberei. A Fraknói Kutatócsoport által gondozott, a Gondolat Kiadónál publikált Collectanea Vaticana Hungariae, valamint a PTE Egyháztörténeti kutatóközpontjának kiadásában megjelenő Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi sorozatok nemzetközileg magasan jegyzettek. A teljességet szem előtt tartó vállalkozásuk sikere érdekében a két kutatói közösség tagjai mellett több más intézményben tevékenykedő országos, sőt nemzetközi elismertséggel rendelkező szakember is részt vesz annak megvalósításában. A tervezett kutatási projekt koordinálását a PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont részéről Fedeles Tamás, valamint Tusor Péter, az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetője végzi. (A projektet 2020. augusztus elején főmunkatársként Fedeles Tamás kezdeményezte és dolgozta ki, kezdetben a Fraknói Kcs. keretében és számára. Az általa koordinált tájékozódó lépéseket követően jelen konzorciumi formáció a PTE rektorának fogadókészsége nyomán jöhetett létre.)

A program szakmai irányítását Fedeles Tamás látja el, aki a Mohács 500 vállalkozásban központi szerepet játszó Pécsi Tudományegyetem elismert szakembereként az operatív feladatok ellátása és a folyamatos kapcsolattartás terén egyaránt kulcsszerepet tölthet be. A Mohács 500 projekten belül Az Apostoli Szentszék, a magyar egyház és a török veszély címmel megvalósítani kívánt kutatási programjuk fókuszpontjában a Jagelló-kori Magyar Királyság és a pápaság közötti kapcsolatok vatikáni forrásainak feltárása és feldolgozása áll. E mellett a korszakban szintén meghatározó jelentőségű velencei–magyar diplomáciai kapcsolatok korábban ismeretlen forrásainak, valamint a mohácsi csata közvetlen előzményeire és következményeire vonatkozó magyar, eleddig ismeretlen okleveles anyag közreadása is vállalkozásuk fontos részét alkotja. Fedeles Tamás szakmai kutató tevékenységét néhány nappal ezelőtt Bolyai-plakettel ismerte el a Magyar Tudományos Akadémia.

Tudományos kutatásaik hazai és nemzetközi bemutatása mellett eredményein széleskörű népszerűsítését is fontos küldetésüknek tartják. Éppen ezért az egyik legolvasottabb hazai online 2 történelmi portállal fennálló együttműködésnek köszönhetően a történelem iránt érdeklődők számára, közérthető formában, különböző médiafelületeken is bemutatják eredményeiket.

A Mohács 500 keretében kidolgozott kutatási program keretében 2020 és 2026 között összesen négy magyar és egy angol nyelvű monográfiát, három tanulmánykötetet, öt forráskiadványt, két hosszabb tudományos közleményt, egy magyar és egy angol nyelvű reprezentatív kiadványt, egy magyar és egy angol nyelvű életrajzi lexikont, valamint nyolc tudománynépszerűsítő írást terveznek megjelentetni, valamint három tudományos konferenciát kívánnak szervezni,. Az ismeretterjesztő tevékenységük egyúttal a program széleskörű társadalmi hasznosulását is biztosíthatja.

A tudományos kötetek többsége a Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi és a Collectanea Vaticana Hungariae nemzetközileg is számon tartott sorozatokban jelenne meg Budapest–Róma impresszummal, a két angol nyelvű tudományos kötet pedig az Università della Tusciaval (Viterbo) való együttműködésnek köszönhetően az olaszországi Sette Città-ban.