2. Fraknói Műhelyelőadás – Sági György előadása

2021. november 24-én 17:45-től a PPKE BTK Sophianum épületében immáron második alkalommal került megrendezésre Fraknói Műhelyelőadás. Az első hasonló eseményre még a pandémiát megelőzően került sor. Ezúttal Sági György, a Fraknói Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa tartotta meg előadását Esty Miklós és a Szent István Társulat címmel. Az előadásra az alkalmat a 2020 nyarán a Collectanea Studiorum et Textuum sorozat II/2. köteteként a Gondolat Kiadó kiadásában megjelent A Szent István Társulat története (1951–1965) című kötet adta. A könyvben közreadott, Esty hagyatékában fennmaradt kéziratot az előadó rendezte sajtó alá és látta el bevezető tanulmánnyal.

A rendezvény elején Tusor Péter tudományos tanácsadó, a Fraknói Kutatócsoport vezetője röviden bemutatta az előadót és vázolta a Kutatócsoport tevékenységét, szakmai prezentációinak formáit (műhelyszemináriumok, műhelyelőadások), majd felkérte Sági Györgyöt előadása megtartására. Az előadó előadása első felében részletes áttekintést nyújtott Esty Miklós (1895–1973) világi pápai kamarás életéről és munkásságáról. Vázolta a nevezettnek családi hátterét, a három esztergomi érsek, Csernoch János, Serédi Jusztinián és Mindszenty József bíborosok mellett való szolgálatát gentiluomóként. Kitért rá, hogy miként lett a világi pápai kamarás az évtizedek alatt a magyar katolikus közéletnek vezéralakjává, a Szent István Társulatnak, az Actio Catholicának és a Magyar Kurírnak egyarát egyik vezető személyiségévé. Az előadásból kiderült, hogy a kommunista vezetésű országban továbbra is hogyan tudott befolyásos maradni, miként működött egyarát együtt a pártállammal („Pátkay” fn. ügynök) és igyekezett a magyar Egyháznak is lehetőségei szerint szolgálatára lenni. Példának okáért szerepe volt abban, hogy a Szent István Társulat a nyomdájának és székházának államosítása ellenére is tovább működhetett, s jelenleg is működik.

Prezentációja második részében a 2014–2015 folyamán Esty Miklósnak a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában rendezett és digitalizált hagyatékának összetételéről ejtett szót; majd annak eredetileg Ákos Géza általi 1973-as a Szent István Társulat Irattárába történő bevitelére tért ki. A hagyaték rendezésére és digitalizálására – Sági által – a Fraknói Kutatócsoport elődje, az MTA-PPKE ’Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport keretén belül került sor. Sági megemlítette, hogy a hagyaték iratjegyzéke 2015-ben a Levéltári Szemlében is publikálásra került. A Szent István Társulat idén a hagyatékot újradigitalizáltatta és online elérhetővé tette.

Sági előadása utolsó részében – miután röviden vázolta a Szent István Társulat szerepét a magyar könyvkiadás palettáján – Estynek a mára már több mint 170 esztendős intézménynek vezetésében eltöltött tevékenységének bemutatására tért ki. Külön kiemelte, hogy 1951-től haláláig volt a Szent István Társulatnak a püspöki kar által delegált adminisztrátora, a magyar katolikus közéletnek pedig évtizedekig megkerülhetetlen alakja.

Végül a kötetben megjelent kézirat jellegéről értekezett az előadó. A közreadott összefoglaló munka társulati jegyzőkönyvek és egyéb iratok, feljegyzések alapján került megírásra. Betekintést ad a magyar könyvkiadó vállalat történetének talán legnehezebb időszakába. A Szent István Társulat működéséről nem hiába írta egy 1966-os levelében Hamvas Endre kalocsa-bácsi érsek Estynek, hogy „nagy segítséget jelentenek a lelkipásztorkodó papságnak és a hitüket megismerni akaró katolikus hívek számára.” Minden nehézség és kötöttség dacára tehát Esty vezetése alatt is igyekeztek vállalt kötelezettségeiknek és feladataiknak eleget tenni.

Az előadás végén a hallgatóságnak alkalma volt kérdésfeltételre, hozzászólásra. Tusor Péter kutatócsoport-vezető kiegészítő észrevételeit követően lehetőség kínálkozott az érdeklődőknek a kötethez hozzájutni. Az esemény végi hozzászólók közül utolsóként az előadó volt gimnáziumának egykori igazgatónője, Herczig Ferencné is szót kért, örömét fejezve ki a megszületett kötet valamint a volt tanítvány történészi tevékenysége kapcsán.

Meghívó

PPT